Polityka odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

A. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie czternastu dni.

W przypadku umów o dostawę towarów termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru, lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.

W przypadku umów o dostarczenie danych nieznajdujących się na nośniku fizycznym, wytwarzanych i udostępnianych w postaci cyfrowej (treści cyfrowe), termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas (wosatec sp. z o.o., ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, nr tel. +48 71 70 00 319, Info@wosatec.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające będzie, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wyślą Państwo oświadczenie o skorzystaniu z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa należności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, niebędącego najtańszym, oferowanym przez nas standardowo sposobem dostarczenia towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym z tych wariantów nie poniosą Państwo opłat z tytułu zwrotu należności.

W przypadku umów o dostawę towarów możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do zbadania charakterystyki, cech i funkcjonalności towaru.

Ogólne informacje dotyczące zwrotu towarów

Prosimy o unikanie uszkodzeń i zabrudzeń towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby należy zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli już nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania, prosimy o opakowanie towaru w sposób zapewniający odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie. Prosimy nie odsyłać nam towarów za pobraniem. Informujemy, że postanowienia pkt 1-2 powyżej nie wpływają na skuteczność prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza.

Do
wosatec Sp. z o.o.
ul. Sucha 3
50-086 Wrocław
E-Mail: info@wosatec.pl

Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Data zamówienia(*) ____________ / odbioru(*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić