Ogólne warunki handlowe

Spis treści

 1. Zakres zastosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Ceny i warunki płatności
 4. Warunki dostawy i wysyłki
 5. Udzielanie praw do korzystania z treści cyfrowych
 6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umów abonamentowych
 7. Siła wyższa
 8. Opóźnienie w wykonaniu umowy na życzenie Klienta
 9. Zastrzeżenie własności
 10. Odpowiedzialność za wady / rękojmia
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 12. Wykluczenie prawa zatrzymania
 13. Specjalne warunki przetwarzania towarów według wytycznych Klienta
 14. Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

1. Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") spółki wosatec sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Adres: ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław; KRS: 0000983010, NIP: 8992931420, REGON: 522571833, e-mail: Info@wosatec.pl, www.wosatec.pl (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą, dotyczących towarów oferowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym pod adresem www.wosatec.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”). Stosowanie wszelkich innych wzorców umownych ustalonych przez Klienta jest wyłączone. Stosowane przez Klienta wzorce umowne obowiązują jedynie wtedy, gdy Sprzedawca wyraził na piśmie zgodę na ich stosowanie.

1.2 Niniejsze OWH mają wyłączne zastosowanie również wtedy, gdy Sprzedawca, wiedząc o stosowaniu przez Klienta warunków sprzecznych lub odbiegających od niniejszych OWH, dokona dostawy na rzecz Klienta bez dodatkowych zastrzeżeń.

1.3 Niniejsze OWH stosuje się odpowiednio do umów o dostarczenie treści cyfrowych, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.

1.4 Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólnicy spółki cywilnej, które dokonując czynności prawnej działają w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub działalności zawodowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły.

1.5 Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych OWH są również organy władzy publicznej lub inne instytucje prawa publicznego, jeżeli w chwili zawarcia umowy podlegają one wyłącznie prawu prywatnemu.

1.6 Przedmiotem umowy może być - w zależności od opisu towaru przez Sprzedawcę - zarówno zakup towaru w drodze jednorazowej dostawy, jak i zakup towarów w drodze stałej dostawy (dalej "umowa abonamentowa"). W przypadku umowy abonamentowej Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Klientowi w okresie obowiązywania umowy towarów określonych w umowie w uzgodnionych odstępach czasu.

2. Zawarcie umowy

2.1 Opisy towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią wiążących ofert Sprzedawcy, lecz stanowią zaproszenie do składania wiążących ofert przez Klientów.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze Sklepem internetowym. Po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia Klient składa wiążącą ofertę kupna w odniesieniu do towarów i/lub usług zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamawiania. Ponadto Klient może złożyć ofertę Sprzedawcy również telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni:

- poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie dokumentowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie ma chwila otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
- oprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru, przy czym decydujące znaczenie ma chwila odbioru towaru przez Klienta, lub
- poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po tym, jak Klient złożył zamówienie.

Jeżeli powyższe przesłanki przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zostały spełnione kumulatywnie, umowa zostaje zawarta z chwilą ziszczenia się pierwszej przesłanki. Bieg terminu przyjęcia oferty przez Sprzedawcę rozpoczyna się w dniu następnym po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, przyjmuje się, że Klient przestaje być związany złożoną ofertą.

2.4 Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PayU (dostawcą usług płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186) lub PayPal (dostawcą usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg), to oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta następuje z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku złożenia przez Klienta oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia stosowanego przez Sprzedawcę treść umowy zostanie zapisana przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazana Klientowi w formie dokumentowej (np. e-mail, faks lub list). Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w inny sposób niż wskazany powyżej. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w Sklepie internetowym, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia stosowanego przez Sprzedawcę, Klient ma możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych poprzez uważne zapoznanie się z informacjami wyświetlonymi na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu wykrywaniu błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może edytować swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

2.7 Zawarcie umowy następuje wyłącznie w języku polskim

2.8 Realizacja zamówień i kontakt między stronami odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i systemu automatycznej obsługi zamówień. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być prawidłowo doręczane Klientowi na ten adres. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia

2.9 Jeżeli strony dokonały odrębnych ustaleń niż wynikające z OWH, to co do zasady nie mają one zastosowania do innych jednocześnie trwających, jak i do przyszłych stosunków umownych między stronami.

2.10 Jeżeli Sprzedawca poweźmie po zawarciu umowy z Klientem wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wątpliwości. Jeżeli Sprzedawca powziął wątpliwości co do wypłacalności Klienta po dostarczeniu Klientowi towarów, cena staje się wymagalna z dniem powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do wypłacalności Klienta.

Za okoliczności uzasadniające wątpliwości co do wypłacalności Klienta uznaje się w szczególności:

- niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj.. Dz.U. z 2022 r., poz.1520 z późniejszymi zmianami),
- zagrożenie niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj.. Dz.U. z 2022 r., poz. 2309 z późniejszymi zmianami),
- opóźnienie w zapłacie przez Klienta za wymagalny rachunek wystawiony przez Sprzedawcę przekraczające 60 dni.

Postanowienia art. 83 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj.. Dz.U. z 2022 r., poz.1520 z późniejszymi zmianami) pozostają nienaruszone.

Klient powinien poinformować Sprzedawcę na piśmie o zagrożeniu niewypłacalnością z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Ceny i warunki płatności

3.1 Jeżeli w podanym przez Sprzedawcę opisie nie wskazano inaczej, podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Koszty opakowania, wysyłki, załadunku i ubezpieczenia (w szczególności ubezpieczenia transportowego), cła i opłaty są naliczane oddzielnie, jeśli powstały w związku z dokonanym przez Klienta zamówieniem.

3.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą w poszczególnych przypadkach powstać dodatkowe koszty, które nie obciążają Sprzedawcy, i które Klient zobowiązany jest ponieść. Dodatkowe koszty obejmują w szczególności koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytujące (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut), jak również podatki lub opłaty importowe (np. cło). Jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, lecz Klient dokonuje płatności z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, konieczne może się okazać poniesienie przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z przelewem pieniędzy

3.3 Klient może opłacić zamówienie, wybierając jedną z metod płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

3.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin wymagalności.

3.5 W przypadku wyboru metody płatności „kupno na rachunek” cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury.

3.6 W przypadku wyboru metody płatności „kupno na rachunek” cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania metody płatności „kupno na rachunek” tylko do zamówień o określonej wielkości i odrzucenia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. Informacje dotyczące ograniczeń odnośnie do poszczególnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu internetowego. Odnośnie do metody płatności „kupno na rachunek” Sprzedawca zastrzega sobie prawo do badania wypłacalności Klienta i odmowy udostępnienia tej metody płatności w przypadku negatywnej oceny dotyczącej wypłacalności Klienta.

3.7 Zapłata następuje z chwilą zaksięgowania ceny na jednym z kont Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Inne ustawowe prawa Sprzedawcy w przypadku opóźnienia Klienta z zapłatą pozostają nienaruszone. Płatności będą zarachowywane przez Sprzedawcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów i odsetek za opóźnienie, a następnie na poczet najdawniej wymagalnych należności głównych.

3.8 W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnego wzrostu kosztów (np. wahania kursów walut, nieoczekiwane podwyżki cen przez dostawców itp.) Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Klienta kosztami spowodowanych wzrostem kosztów poniesionych przez Sprzedawcę. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy zgodnie z ustaleniami dostawa ma nastąpić później niż w terminie czterech miesięcy od zawarcia umowy.

4. Warunki dostawy i wysyłki

4.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Przy realizacji zamówienia obowiązuje adres dostawy podany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

4.2 Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, o ile leży to w interesie Klienta. W przypadku dostaw częściowych Sprzedawca uprawniony jest również do wystawiania faktur częściowych.

4.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie niezrealizowanych lub nieterminowych dostaw realizowanych przez podwykonawców Sprzedawcy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Sprzedawcy wyłącznie wtedy, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru i w umowach z podwykonawcami dokonał odpowiedniego zabezpieczenia wykonania tych umów. Prawo do odstąpienia Sprzedawca może wykonać w terminie czternastu dni od wystąpienia powyżej wskazanych okoliczności. Sprzedawca podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu pozyskania towarów. W przypadku braku dostępności lub tylko częściowej dostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

4.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, któremu powierzono wysyłkę towaru. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca ponosi koszty transportu. Ubezpieczenie transportu zawierane jest tylko na specjalne życzenie Klienta i na jego koszt.

4.5 W przypadku, gdy wysyłka towaru do Klienta jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie Klienta, przejście ryzyka następuje w momencie powiadomienia Klienta o gotowości towaru do wysyłki. Wszelkie koszty magazynowania powstałe po przejściu ryzyka obciążają Klienta.

4.6 W przypadku odbioru własnego Sprzedawca w pierwszej kolejności informuje Klienta drogą elektroniczną o gotowości zamówionego towaru do odbioru. Po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru Klient może odebrać towar w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone koszty przesyłki.

4.7 Treści cyfrowe przekazywane są Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej w następujący sposób:
- pocztą elektroniczną.

5. Udzielanie praw do korzystania z treści cyfrowych

5.1 O ile z opisu w Sklepie internetowym nie wynika inaczej, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania z udostępnionych treści w celach gospodarczych.

5.2 Przekazanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem wynikającym z niniejszych OWH jest zabronione, chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na przeniesienie udzielonej licencji na osobę trzecią.

5.3 Prawo do korzystania, o którym mowa w ust. 5.1, zostaje udzielone pod warunkiem zapłaty całej ceny za treści cyfrowe (art. 89 k.c.). Sprzedawca może tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści cyfrowych przed zapłatą całej ceny, co nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw na Klienta.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umów abonamentowych

6.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krócej niż na rok (minimalny okres obowiązywania umowy). W trakcie trwania minimalnego okresu obowiązywania umowy umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec minimalnego okresu obowiązywania umowy. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana w odpowiednim czasie, okres jej obowiązywania zostaje każdorazowo przedłużony na kolejny rok z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec danego okresu obowiązywania umowy.

6.2 Prawo stron do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. Za ważną przyczynę uznaje się sytuację, w której od strony wypowiadającej umowę, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i rozważeniu interesów obu stron, nie można w sposób rozsądny oczekiwać kontynuowania stosunku umownego do czasu rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub do upływu okresu wypowiedzenia umowy.

6.3 Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej (np. za pośrednictwem e-mail) pod rygorem nieważności

7. Siła wyższa

W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej mających wpływ na wykonanie umowy, Sprzedawca jest uprawniony do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody, a w przypadku znacznego opóźnienia spowodowanego siłą wyższą do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie [-] od wystąpienia zdarzeń siły wyższej. W takim przypadku Klientowi nie przysługują roszczenia o naprawienie szkód. Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia nieprzewidywalne przez Sprzedawcę lub takie, które - nawet gdyby były możliwe do przewidzenia - pozostają poza kontrolą Sprzedawcy, i których skutkom w zakresie wykonania umowy nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności przez Sprzedawcę.

8. Opóźnienie w wykonaniu umowy na życzenie Klienta

Jeżeli wysyłka lub dostawa towaru opóźni się na życzenie Klienta o więcej niż jeden miesiąc od zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości towaru do wysyłki, Klient może zostać obciążony opłatami za przechowanie towaru w wysokości 0,5% ceny zakupu za każdy kolejny miesiąc lub jego część, ale nie więcej niż łącznie 5% ceny zakupu. Strony mogą podnosić, że koszty przechowywania towarów są odpowiednio niższe lub wyższe niż powyżej wskazane.

9. Zastrzeżenie własności

9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do momentu uiszczenia przez Klienta całej ceny (dalej jako „towar zastrzeżony”).

9.2 W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego Sprzedawca jest uważany za producenta nowo powstałego towaru i nabywa prawo własności nowo powstałego towaru. Jeżeli przetworzenie nastąpiło z udziałem innych materiałów, Sprzedawcy przysługuje prawo współwłasności nowo powstałego towaru w proporcjonalnie do wartości zastrzeżonego towaru określonej na fakturze do wartości pozostałych materiałów. Jeżeli w wyniku połączenia lub pomieszania zastrzeżonego towaru z rzeczą Klienta ta ostatnia ma być traktowana jako rzecz główna, współwłasność nowo powstałej rzeczy przechodzi na Sprzedawcę w stosunku wartości określonej na fakturze lub w przypadku jej braku do wartości rynkowej rzeczy głównej. W takich przypadkach Klienta uważa się za depozytariusza.

9.3 Ustanowienie zastawu na towarze zastrzeżonym lub przeniesienie – w całości lub w części – własności towaru zastrzeżonego w celu zabezpieczenia wierzytelności bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Klient jest uprawniony do odsprzedaży towaru, którego własność zastrzeżono na rzecz Sprzedawcy. W ramach dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia praw Sprzedawcy wynikających z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej. W szczególności Klient zobowiązany jest do przelania na rzecz Sprzedawcy wszelkich swoich wierzytelności z tytułu dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego, w pełnej wysokości, do czasu zaspokojenia wszelkich wierzytelności Sprzedawcy, o których mowa w ust. 9.1.

9.4 Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wszystkich działaniach osób trzecich podjętych w stosunku do towarów będących własnością lub współwłasnością Sprzedawcy, lub wierzytelności przelanych na Sprzedawcę. Ponadto Klient jest zobowiązany do natychmiastowego przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych wydanych do jego rąk Klienta, a należnych Sprzedawcy, o ile wierzytelności Sprzedawcy względem Klienta są wymagalne.

9.5 O ile wartość zabezpieczeń Sprzedawcy przekracza kwotę zabezpieczonych wierzytelności o więcej niż 10%, Sprzedawca na żądanie Klienta zwolni odpowiednią część wierzytelności spod zabezpieczenia.

10. Odpowiedzialność za wady / rękojmia

Jeśli dostarczony towar ma wady, obowiązują przepisy o rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

10.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku naturalnego zużycia towarów lub wad powstałych po przejściu ryzyka na Klienta, powstałych w wyniku niewłaściwego, lub niedbałego obchodzenia się z towarem, jego nadmiernej eksploatacji, stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub w wyniku czynników zewnętrznych. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ponadto wyłączona w przypadku nieuprawnionych zmian i napraw dokonanych przez Klienta lub osoby trzecie, chyba że wada nie ma związku z tymi zmianami lub naprawami.

10.2 W odniesieniu do nowych towarów Sprzedawca udziela rękojmi na okres roku od dostawy towaru. W odniesieniu do towarów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą:

- towarów, które zostały użyte do wbudowania do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość, - roszczeń odszkodowawczych Klienta,, - przypadków, gdy Sprzedawca podstępnie zataił wadę, - roszczeń regresowych z tytułu rękojmi.

10.4 Reklamację można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@wosatec.pl lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 w terminie 7 dni od wykrycia wady.

10.5 Jeżeli dostarczony towar ma wadę, Kupujący może żądać jedynie wymiany towaru na towar wolny od wad albo usunięcia wady.

10.6 Jeżeli w ramach rękojmi nastąpiła wymiana towaru na towar wolny od wad, bieg terminu rękojmi rozpoczyna się na nowo.

10.7 Jeżeli w ramach rękojmi towar wadliwy ma zostać wymieniony na wolny od wad Klient zobowiązany do zwrotu na rzecz Sprzedawcy towaru wadliwego w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Przesyłka zwrotna musi zawierać powód zwrotu, imię i nazwisko Klienta oraz numer nadany przy zakupie wadliwego towaru, który umożliwia Sprzedawcy przyporządkowanie zwracanego towaru. Tak długo, jak długo przyporządkowanie zwrotu nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zwróconego towaru i ewentualnie zwrotu ceny zakupu. Koszty ponownej wysyłki ponosi Klient.

10.8 Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (art. 563 § 1 k.c.).

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

11.1 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu (w szczególności odpowiedzialność deliktowa), zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy umyślnej i przypadków opisanych w OWH.

11.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez towary dostarczane Klientowi przez Sprzedawcę, w tym także z tytułu szkód wyrządzonych im przez produkt niebezpieczny, jest wyłączona.

11.3 Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, jego odpowiedzialność jest ograniczona do poniesionych przez Klienta rzeczywistych strat.

11.4 W zakresie, w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 474 k.c., w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób działających na rzecz lub zlecenie Sprzedawcy w ramach zawartych ze Sprzedawcą umów.

12. Wykluczenie prawa zatrzymania

12.1 Prawo zatrzymania i prawo do odmowy świadczenia ze strony Klienta są wyłączone, chyba że Sprzedawca nie kwestionuje leżących u podstaw roszczeń wzajemnych lub zostały one prawomocnie stwierdzone.

12.2 Cesja (przelew) wierzytelności Klienta wobec Sprzedawcy jest dopuszczalna jedynie za zgodą Sprzedawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Specjalne warunki przetwarzania towarów według wytycznych Klienta

13.1 Jeżeli zgodnie z treścią umowy Sprzedawca oprócz dostawy towaru zobowiązany jest również do przetworzenia towaru według wytycznych Klienta, Klient dostarczy Sprzedawcy wszelkie informacje niezbędne do przetworzenia, w szczególności tekst, obrazy lub grafiki zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy dotyczącymi formatu plików, formatowania, obrazu i rozmiaru plików oraz udzieli Sprzedawcy niezbędnych praw do korzystania z dostarczonych treści w powyższym celu. Za posiadanie odpowiednich praw do ww. treści odpowiada wyłącznie Klient. Klient oświadcza i zapewnia, że ma prawo do korzystania z treści przekazanych Sprzedawcy. W szczególności Klient zapewnia, że korzystanie z ww. treści nie naruszy prawa osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, praw własności przemysłowej i praw osobistych

13.2 Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, których mogą one dochodzić wobec Sprzedawcy w związku z naruszeniem praw tych osób w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę treści dostarczonych przez Klienta zgodnie z ust. 13.1. powyżej. W tym kontekście klient ponosi również uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty adwokackie w ustawowej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku roszczeń osoby trzeciej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń i obrony.

13.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści przekazane w tym celu przez Klienta naruszają zakazy prawne, urzędowe lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Dotyczy to w szczególności dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminacyjnych, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub nawołujących do przemocy

14. Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

Wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem przepisów o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. Sądem właściwym do rozpoznania sporów jest właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu.